Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.bridom.pl
Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest LECH Sp. j. L.P.Sykuła z siedzibą w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 11, 23-400 Biłgoraj, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000056965, NIP: 918-165-10-06 REGON: 950329061.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
LECH Sp. j. L.P.Sykuła
ul. Dąbrowskiego 11, 23-400 Biłgoraj
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej sklep@bridom.pl
poczty tradycyjnej - ul. Dąbrowskiego 11, 23-400 Biłgoraj
formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem www.bridom.pl/dane-kontaktowe
telefonu +48 845 42 07 40
 
 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 
Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
dane kontaktowe;
dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
dane dotyczące usług marketingowych.
 
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.
Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia, przeprowadzenia procesów reklamacyjnych, zgłosznenie reklamcji produktu bezpośrednio do serwisu producenta w celu naprawy, bądz wymiany wadliwego produktu objętego gwarancją.W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców :

 

-PayU S.A z siedzibą w Poznaniu -zrealizowanie płatności

-PayPal Polska sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie -zrealizwoane płatności

-Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie - zrealizwoane płatności

-Ceneo sp z.o.o. z siedzibą w Poznaniu -Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu Programem Ochrony Kupujących

-FedEx Express Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-zrealizowanie zamówienia

-Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- zrealizowanie zamówienia

-ü    GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie-Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl

-Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA -Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk

-Google Inc. z siedzibą w USA -Określanie profilu Klientów –Google AdSense oraz Google Adwords

-Google Inc. z siedzibą w USA -Analizowanie aktywności Klientów

-Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii-

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

-Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii -Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com

-Way2Send Sp. z o.o z siedzibą w : Ul. Bernardyńska 16A/U102-904 Warszawa - realizacji zamówień

-Geis PL Sp. z o. o.Przesyłki paletowe, Logistyka, PakowanieSosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków - realizowanie zamówień
-InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536554, NIP 679 308 76 24 - realizacja zamówień
-ibero – Agencja Interaktywna Łukasz Strzelec,z siedzibą w 50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 8-11,- platforma zakupowa , obsługa zamówień
-Grupa MPR Paweł Regiec, z siedzibą w Krakowie 32-236 przy ul.Felińskiego 20a lok 50 - Swiadczenie usług e-commerce
-edrone sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lekarska 1
31-203 Kraków
NIP: 6762482064 - swiadczenei usług e-commerce (eCRM)
reklamacje:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
  • realizacja obsługi procesu reklamacji, w tym usuwanie szkód,

  • dokonywanie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach realizacji obsługi procesu reklamacji,

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, jest bowiem niezbędne dla wykonania ciążących na nas umownych oraz ustawowych obowiązków związanych z jakością dostarczanych produktów oraz realizacją procesu obsługi zgłaszanych reklamacji.


    Rodzaj przetwarzanych danych

    Przetwarzane będą następujące dane: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP (gdy dotyczy), numer konta (gdy dotyczy) Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji wykonania spoczywających na nas obowiązków, w tym realizacji procesu reklamacji.

  • WYKAZ PRODUCENTÓW którym przekazujemy dane klientów w celu naprawy bądź wymiany produktów:

- Armatura Kraków SA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków,

- Kospel s.a.  ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

- Cersanit S.A. Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

- Afriso sp.z.o.o. Szałsza ul. Kościelna 7,42-677 Czekanów

- Nibe-Biawar Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 57,15-703 Białystok

- Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

- Deante Antczak Sp. j. ul. Twarda 11/13,95-100 Zgierz

- Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Gołuszowice 53,48-100 Głubczyce

- ELITA SP.Z O.O ul Żeromskiego 32,82-400 Szumskie Pole

- Ferro S.A. ul.Przemysłowa 7,32-050 Skawina

- Franke Polska Sp. z o.o. ul. Franke 1, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn

- Invena S.A.ul. Grabskiego 3,75-209 Koszalin

- INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Scierzyńscy Sp.J. ul.Jana Pawła II 12 A Nowa Wieś k/Włocławka,

- Kospel S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

- Roca Polska Sp.Z.O.O.ul. Wyczółkowskiego 20,44-109 Gliwice

- „Sanplast” Spółka Akcyjna Wymysłowice 1 ,88-320 Strzelno

- New Trendy Sp.Z.O.O. ul. Sadownicza 7,26-600 Radom

- RUG Riello Urządzenia Grzewcze S. A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń

- P. P. U. H. PERFEXIM LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., ul. Samotna 2, 61-441 Poznań

- Hansgrohe Sp. z o.o.ul. Koszykowa 65,00-667 Warszawa

- MASSI Sp. z o.o.Białuty 33B,05-870 Białuty

- Geberit Sp. z o.o.ul. Postępu 1,02-676 Warszawa

- Grohe Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 182,02-670 Warszawa

- Ceramika Paradyż Sp. z o.o. ul.Piotrkowska 61,26-300 Opoczno

- SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k.ul. Śląska 35/37,81-310 Gdynia

- STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.ul. Działkowa 2,02-234 Warszawa

- Tres Polska SP. Z O.O.Delegatura w Polsce - TRES Grifería Ul. Traktorowa 192 91-218 LÓDZ Polska

- Valvex S.A. ul. Nad Skawą 2,34-240 Jordanów

- Termet ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice

- Wilo Polska Sp. z o.o. ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

 
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych;
żądania sprostowania swoich danych osobowych;
żądania usunięcia swoich danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
żądania przenoszenia danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
dostępu do danych osobowych;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bridom.pl
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bridom.pl
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bridom.pl
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [adres formularza kontaktowego, e-mail].
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bridom.pl
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@bridom.pl
Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [adres formularza kontaktowego, e-mail] lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Pliki „cookies”
Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Rodzaje plików „cookies”
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 
Cele
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
prezentacji Świadectwa Zgodności – za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl – przez GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie,
tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną Kupującego przez: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c,
prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl – przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
informowania Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię wśród Klientów za pomocą serwisu skapiec.pl przez Skąpiec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego pobieranych z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl – przez Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA,
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com – przez LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii,
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych przy użyciu narzędzia addthis.com – przez AddThis Inc. z siedzibą w USA,
ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia skype.com – przez Microsoft Corporation z siedzibą w USA,
popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA,
zamieszczania opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu – przez Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).